ยินดีต้อนรับ


วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

(028) คติธรรมจากพระป่าบ้านนอก

ข้อความเดิมของคุณ Chomdham 
21 มกราคม 2555 จากเว็บพลังจิต

ฟ้าดินห่างไกลกันก็ยังมองเห็น มหาสมุทรกว้างไกลก็พอไปถึง แต่จิตอริยะชน กับปุถุชนห่างไกลกันไม่มีที่หมาย เพราะปุถุชนกับอริยะชนอยู่คนละฝั่งกัน ฝั่งหนึ่งเป็นโลกีย์ ฝั่่งหนึ่งเป็นโลกุตตระ ปุถุชนเป็นโลก (โลกีย์) อริยะชนเป็นโลกุตตระ (เหนือโลก) จึงไม่สามารถมมองเห็นกันได้ จนกว่าปุถุชนจะประพฤติปฏิบัติจนจิตเป็นอริยะชนเมื่อนั้นจึงจะมองเห็นกันได้

ปุถุชนย่อมไม่สามารถเข้าใจการกระทำ คำพูด ถ้อยธรรมทุกคำ ตามความเป็นจริงในใจของอริยะชนอย่างถ่องแท้ได้ แต่อริยะชนทั้้งหลายย่อมแทงทะลุในการกระทำ คำพูด ความคิดทุกอย่างของปุถุชนได้อย่างไม่ต้องสงสัย จงตั้งใจพรากเพียรประพฤติปฎิบัติตามอริยะชน นักปราชญ์เจ้าผู้รู้ทั้งหลาย ด้วยความอุตสาหะ และซื่อตรง ต่อธรรม ไม่เอาทิฎฐิของตนเป็นใหญ่จนขวางทางธรรมของเจ้าของ เพราะมันจะเนิ่นช้า เสียเวลาในการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการสุ่มเดาของตน จงเข้าหาศึกษา ประพฤติปฎิบัติกับนักปราญ์เจ้าผู้รู้ทั้งหลาย เพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุในอริยะสัจจะธรรม สมความปรารถนา คติธรรมโดย (พระป่าบ้านนอก)


ข้อความเดิมของ ดร.นนต์
อนุโมทนาสาธุกับท่านชมธรรมเป็นอย่างยิ่ง
พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช ท่านก็มีคติธรรมเช่นเดียวกันนี้ ท่านเตือนและชี้ทางธรรมให้ นรธ. ประพฤติปฏิบัติตามพระอริยเจ้าเท่านั้น ส่วนปุถุชนให้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันเท่านั้น (อย่ายึดเอาว่าถูกต้อง) การสุ่มเดาของตนนั้น เป็นอันตรายอย่างยิ่ง หากสุ่มไปในทางที่ผิดก็นับว่าโชคร้ายสุดๆ หากแม้นว่าสุ่มถูกแต่อาจเดินทางช้ามากๆ ดังนั้นเดินตามพระอริยเจ้าจึงเป็นหนทางที่ปลอดภัยและถูกต้องที่สุด

ขออนุโมทนากับท่าน chomdham ที่นำเอาคติธรรมของพระป่าบ้านนอกมาเผยแพร่ ที่นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเหล่านักรบธรรมบนพื้นที่เว็บบอร์ดนี้

ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
21 มกราคม 2555


ข้อความเดิมของคุณภูเบศร์
สำหรับธรรมจากภูดานไห ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเมตตาแสดงนั้นเป็นไปอย่างกว้างขวาง ตามเหตุปัจจัย สภาวะ และตามสมควรแห่งธรรม เป็นธรรมอันจะยังประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่ได้รับรู้ รับฟัง และน้อมนำไปปฏิบัติ

จะได้อรรถ ได้ธรรมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หากได้รับโดยตรงจากท่าน จะโดยโอกาสที่ได้ไปกราบนมัสการรับฟังจากท่าน หรือจากการบันทึกเสียง(ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่จะเกิดมีขึ้น เป็นกิจจลักษณะในการอันใกล้) จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

แต่หากไม่สามารถที่จะมีโอกาสดังกล่าวข้างต้น พวกเรานรธ.หรือท่านใดที่ได้โอกาสนั้นแล้วนำมาถ่ายทอดแบ่งปันกัน ก็จะเป็นไปตามความรู้ความเข้าใจของผู้ถ่ายทอด ซึ่งผู้ที่เข้ามารับรู้ รับทราบ คงจะพอมีความเข้าใจต่อกันในสิ่งที่เราได้ถ่ายทอดมายังบอร์ดแห่งนี้ เพราะด้วยความเป็นผู้ที่ยังศึกษาธรรมอยู่ จึงโปรดอย่าก้าวล่วงไปถึงธรรมอันนั้นที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านได้มีเมตตาต่อพวกเรา บอร์ดแห่งนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้เข้ามาสัมผัส รับรู้ โดยถ่ายเดียว
ขอเจริญในธรรม
ข้อความเดิมของคุณสันติ
สาธุ สาธุ ขอน้อมนำ คติธรรม ของพระป่าบ้านนอกมาปฏิบัติ ด้วยความอุตสาหะ ซื่อตรง ต่อธรรม และขอเป็น นักหลบธรรม จนกว่าจะรู้แจ้งแทงทะลุ ในอริยะสัจจะธรรม สมความปรารถนา...ข้อความเดิมของคุณพิเชฐ
ขอโมทนาสาธุครับ.....ในใจลึกๆของผมนั้นมีความคุ้นเคยและรู้สึกซาบซึ้งใกล้ชิดกับถ้อยสำเนียงเสียงธรรมะเช่นนี้มากๆ.....หากในใจที่ผมกำลังคิดพิจารณาใคร่ครวญอยู่เป็นจริง.....หากเป็นถ้อยธรรมะที่ออกมาจากสถานที่นั้นๆ...(ที่ๆผมคิดถึงอยู่ในจิตใจขณะนี้)ผมก็ขอน้อมกราบในถ้อยธรรมที่ลึกซึ้งและนำมาพิจารณาเป็นแนวทางปฎิบัติต่อไป.....และก็นับเป็นวาสนาของผมและญาติธรรมทั้งหลายที่ผ่านมาได้พบเจอ ได้อ่านศึกษาธรรมของท่านครับ.....

ปล.ผมเชื่อมั่นว่าใช่อย่างที่ผมคิดแน่ๆครับ.....
ข้อความเดิมของคุณภูเบศร์
อนุโมทนากับท่าน chomdham ที่หยิบยกเอาธรรมแห่งการดำเนินตามรอยบาทพระอริยะเจ้ามาแบ่งปัน การปฏิบัติตามแนวทางของผู้พ้นแล้วย่อมไม่หลงทาง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สุดแล้วแต่ว่าใครจะหยิบฉวยได้สิ่งใด บ้างได้เปลือก แก่น กะพี้

อย่างไรก็ดี ก็ยังดีเสียกว่าเดินตามปุถุชนเช่นเดียวกัน ที่อาจนำพากันไปหลงทาง เหมือนเช่น ตาบอดจูงตาบอด ก็คงเสียเวลา ไม่ถึงที่หมายเสียที

พ่อแม่ครูอาจารย์ แห่ง ภูดานไห ท่านเคยกล่าวให้ฟังว่า การได้บังเกิดพระอรหันต์ขึ้นมาสักองค์หนึ่ง นับเป็นเนื้อนาบุญ และบุญกุศลอันมหาศาลเพราะท่านจะเป็นผู้ชี้นำ นำพา ผู้คนมากมาย ให้ดำเนินไปสู่เส้นทางที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ ไม่หลงทางเพราะท่านรู้แจ่มแจ้งในเส้นทางนั้นและไปถึงที่สุดแห่งเส้นทางนั้นแล้ว
การบังเกิดพระอริยเจ้าขึ้นสักองค์ย่อมทำให้พระอริยเจ้าบังเกิดตามขึ้นมามากมาย เหมือนดั่งเช่นกองทัพธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่น

การประพฤติปฏิบัติเพื่อไปสู่ความหลุดพ้น ผู้นำ หรือผู้ที่เราดำเนินตาม จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
ข้อความเดิมของครูร่วมชาติ
ขอโมทนาสาธุในคุณ chomdham ที่ได้เปรียเทียบจิตของปุถุชนกับจิตของอริยะชนทำให้เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง และยังได้นำคติธรรมของพระป่าบ้านนอกมาบอกกล่าว ข้าพเจ้าขอน้อมเอาคติธรรมไปประพฤติปฏิบัติ โดยเข้าหานักปราชญ์เจ้าผู้รู้ และละวางทิฏฐิของตัวเอง ขอเป็นนักหลบธรรมเพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดในอริยะสัจจะธรรม แม้จะยาก จะนานเพียงใดจะพยายามรักษาใจของตนเองจนได้ธรรมนั้นมาครอง.....ขอให้ผู้ที่กำลังศึกษาการประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงแสวงหาพ่อแม่ครูอาจารย์ หรือนักปราชญ์เจ้าผู้รู้เพียงชี้แนะวิธีการประพฤติปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแต่ธรรมสักวันคงได้ธรรมนั้นมาครองแน่นอน...ขอให้เจริญในธรรม....กราบ กราบ กราบ....ข้อความเดิมของคุณ Chomdham

พุทธบุตร นักรบธรรม (ภูดานไห) สู้อุตสาหะ พรากเพียร ขยันหมั่นประพฤติ น้อมนำเอาธรรมนำไปปฏิบัติ ศรัทธามั่น น่าอนุโมทนาสาธุนัก สู้ไปเถิดอีกสักวันคงได้สมดั่งจินต์
บารมีใด ๆ ที่ท่านสร้าง จงเป็นทางมรรคาพาสมหวัง
จงมีใจมากล้นด้วยพลัง ส่งถึงฝั่งเมืองแก้วพระนิพพาน


ขออนุโมทนาในสิ่งทั้งหลายที่พวกท่านได้กระทำ เป็นกำลังให้พระศาสนา มีจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยพลังศรัทธา ร่วมสร้างวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม) ให้ผู้คนทั้งหลายได้มาทำบุญ โลกทั้งหลายเขาพากันสร้างสถานเริงรมย์ ยั่วยวนกิเลสคนให้เร่าร้อน ลุ่มหลง พวกท่านทั้งหลายพากันสร้างสถานธรรมให้ผู้คนทั้งหลายได้มาอาศัยประพฤติปฏิบัติธรรม หลบร้อนด้วยไฟแห่งกิเลส ตัณหา น่าอนุโมทนานัก
ขออนุโมทนา
 
ข้อความของคุณสมบัติ
ข้าพเจ้าขอยินดีต้อนรับท่านชมธรรม (Chomdham) หรืออาจเรียกได้ว่า ท่านทรงธรรม เข้าสู่กุฏิน้อยหลังเขาแห่งหลวงปู่แหวนมาโปรดในนิมิต ซึ่งแม้จะอาศัยในป่าลึก ก็สู้อุตส่าห์หากันเจอ...เพื่อมาชี้แนะแนวทางธรรมที่ถูกที่ควร นี่หล่ะหนอ...กลิ่นอายแห่งธรรมแลเมตตาธรรมที่มีต่อผู้กำลังก้าวเดินตามมรรคา

ธรรมะของท่านที่เมตตาชี้แนะเหล่า นรธ.กับญาติธรรม เปรียบประหนึ่งน้ำทิพย์โชลมใจ นรธ.ที่กำลังถดถอย ท้อแท้ทั้งกายแลใจ อันเกิดจากโลกธรรมทั้ง 8 มาเบียดเบียนแล้วเบียดเบียนเล่า ทำให้ข้าพเจ้าคลายความกังวลเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ไปได้บ้าง

ธรรมะของท่านจะทำให้เหล่า นรธ. ที่ตอนนี้และที่ผ่านมา ต่างกระจัดกระจายตามรูปแบบของใครของมัน ให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว เฉกเช่นที่เราต่างมุ่งสู่ร่มเงาธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ ณ ภูดานไหเป็นแน่แท้...

ขอกราบอนุโมทนาสาธุ
นรธ.สมบัติ/22 ม.ค.55

ปล: ท่านสามารถเข้าชม web blog ขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์พ.สุรเตโชได้ที่นี่ และความคืบหน้าของภูดานไหได้ที่นี่ครับ 
ข้อความเดิมของ ดร.นนต์
พระผู้พ้นแล้ว ยิ่งสูง ยิ่งโน้มลงมาสู่ดิน เพื่อให้สรรพสัตว์ได้ดื่มกินรสธรรมอันหอมหวาน ทั้งกลิ่น ทั้งรส ทั้งรูป ทั้งเสียง ล้วนเป็นไปเพื่อพระนิพพาน ข้าน้อยขอสืบสันดาน เพื่อพระนิพพานตามรอยเบื้องบาทองค์ เอย

กิจใดเพื่อสืบพระศาสนา ข้าน้อยขออาสาตามกำลังมี
ช่วยกันคนละไม้คนละที อีกไม่กี่ปีก็สำเร็จลงได้
ศาลาแลอาสนะสงฆ์ วิหารแลองค์ธรรมอันส่องใส
พระพุทธรูปสง่าแลแต่ไกล เบื้องบาทไท้...พ.สุรเตโช

ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
22 มกราคม 2555 
ข้อความเดิมของท่าน Chomdham
25 มกราคม 2555

รอยธรรม
รอยเท้า รอยทาง รอยธรรม จงจำรอยบาท พระตถาฯ
กลัวคน หลงทาง มรรคา พระศาสดา จึงทรง ประทับรอย
ทับบาท แทนธรรม ให้โลก อย่าโยค หลบลี้ หนีถอย
จงพา กันเดิน ตามรอย พุทธะคอย ชี้ทาง สว่างใจ
ถ้าใคร ไม่เดิน ตามบาท ไม่อาจ พบทาง สว่างไสว
อย่ามัว เพลิดเพลิน เกินไป กลัวใจ หลงกล กิเลสมาร
รอยเท้า รอยทาง รอยธรรม พุทธะย่ำ ฝากไว้ ให้ลูกหลาน
พุทธะบุตร จงทำ เพื่อนิพพาน ให้อาจหาญ เดินตามบาท พระศาสดา
ประพันธ์โดย พระป่าบ้านนอก


ข้อความเดิมของ ดร.นนต์
ข้าพระพุทธเจ้าขอจดจำรอยบาทแห่งองค์พุทธะและพ่อแม่ครูอาจารย์ และจะเจริญรอยตามที่สุดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานในอนาคตกาลข้างหน้า ด้วยความซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อธรรม และความนอบน้อมต่อพ่อแม่ครูอาจารย์จนที่สุด ข้าพระพุทธเจ้าขออนุโมทนาต่อพระป่าบ้านนอกด้วยความปีติยิ่ง ข้าน้อยฯ

ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
25 มกราคม 2555
ข้อความเดิมของคุณสมบัติ

รอยพระบาทพระศาสดา ผ่านปลายปากกาองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช
นะมัตถุ พุทธานัง ความนอบน้อมของข้าฯ จงมีแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย
นะมัตถุ โพธิยา ความนอบน้อมของข้าฯ จงมีแด่พระโพธิญาณ
กราบ กราบ กราบ

(Link เพิ่มเติม 1,2)


มาอีกแล้ว ท่านมาสะกิดเตือนใจพวกเราอย่าหลงทางธรรม
แต่ให้เดินตามรอยพระบาทองค์พระบรมศาสดา ซึ่งการเดินตามรอยพระองค์ท่าน
ก็คือเดินตามรอยมรรคาปฏิปทา ก็จะเข้าถึงพระองค์ท่าน...พ้นทุกข์จากการครอบงำแห่งกิเลสร้ายทั้งหลาย

ดั่งคำกล่าวของพระบรมศาสดาเอกของโลกที่ว่า "ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม"

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณและโมทนาบุญในธรรมทานของท่าน chomdham ที่ได้เมตตาสละเวลามาเพื่อบอกทางธรรม
ให้ข้าพเจ้าและเพื่อนธรรมทั้งหลาย ได้เข้าใจในนัยสำคัญหลายๆอย่างแห่งบทประพันธ์ "รอยธรรม" ของพระป่าบ้านนอกรูปนี้

บทประพันธ์รอยธรรม...ทำให้ผมระลึกนึกถึงวันแห่งความทรงจำนี้ครับ
วันนี้...การเดินทางตามรอยองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ของเรายังไม่แจ่มแจ้งนัก

แต่วันข้างหน้า...หากเรายังคงเดินตามรอยองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ ...
ที่ได้นำคำสอนของพระบรมศาสดามาพร่ำบอก พร่ำสอน พร้อมทั้งทำให้ดู แสดงให้เห็น
ก็คงแจ่มแจ้งขึ้นเองในสักวัน (เหมือนเคยพูดมาก่อนนะเนี่ย)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น