ยินดีต้อนรับ


วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

(039) แสวงบุญ ณ พระธาตุพนม กับพ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช

ผมขอยกเอาข้อความทั้งหลายมาจากเว็บพลังจิต ดังต่อไปนี้
................................................


เช้าวันเสาร์ที่ 4 ก.พ. 55 :ดอกข่อยดานสีขาว เบ่งบานเต็มที่เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

ต้นไม้ ใบไม้อื่นๆก็ผลิใบใหม่เช่นกันครับ...


เช้าวันเสาร์ที่ 4 ก.พ. 55 : องค์พ่อแม่ครูอาจารย์เมตตาพาไปสักการะองค์พระธาตุพนมซึ่งมีการจัดงานสักการะองค์พระธาตุ ในสัปดาห์แห่งวันมาฆะบูชา คือตรงกับวันเพ็ญเดือนสาม ของทุกปี
ระหว่างทางมีญาติธรรมพาคุณหมอมาถวายภัตตาหารเช้า โมทนานำเด๊อ!แม่น้ำโขง...ระหว่างพักถวายภัตตาหารที่มุกดาหาร

เพื่อนร่วมโลกตัวน้อยๆ


หลังจากที่ใช้เวลาในการผ่าดงรถติดทั้งไทย-เทศนานหลายชั่วโมง ในที่สุดก็ถึงแล้วครับ
วัดพระธาตุพนม สถานที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เห็นยอดองค์พระธาตุพนมอยู่ใกลๆท่านได้พาพวกเรามาที่แห่งนี้...พิพิธภัณฑ์ประดิษฐานยอดพระธาตุองค์เดิมเพื่อมาเสี่ยงทาย...สิ่งคาใจบางอย่างของพวกเรา

ตาผมมั่งหล่ะ...
ผมได้อธิษฐานจิตเสี่ยงทายเรื่องการบำเพ็ญบารมีของผม ที่มีต่อองค์พระบรมโพธิสัตว์เจ้าพระองค์หนึ่ง!
สำหรับผมแล้ว...ผลการเสี่ยงทายจักต้องตรงกันทั้งสองครั้ง...โปรดดูคำตอบในภาพ
การอธิษฐานครั้งแรก...หากเป็นไปตามที่จิตอธิษฐานแล้ว ขอให้ยกขึ้น
การอธิษฐานครั้งที่สอง...หากเป็นไปตามที่จิตอธิษฐานแล้ว ขอให้ยกไม่ขึ้น

ครั้งที่สอง ดูเหมือนมีพลังงานบางอย่างดูดองค์พระที่ใช้ในการเสี่ยงทายไว้เบื้องล่าง
นี้เป็นครั้งแรกในชีวิต ที่ผมเสี่ยงทาย แล้วได้ผล!...
ผมดีใจจนต้องหันมากราบแทบเท้าองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ ... กราบ กราบ กราบ!


พระเสี่ยงทายที่ได้รับการรับรองจากองค์ท่าน มีเพียงไม่กี่องค์(ในโลก)


หนึ่งในนั้น...คือองค์นี้ครับ กราบ กราบ กราบ
ลำดับสำคัญ...คือคุณแม่ชม...
ผลการเสี่ยงทาย...คุณแม่ได้อธิบายในดึกวันนั้นอย่างปีติยิ่ง...ขอโมทนาสาธุครับ
...................................................................


ข้อความเดิมของ ดร.นนต์
พระพุทธรูปเสี่ยงทายบารมี

พระเสี่ยงทายที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นมีหลายแห่ง ต่างแสดงความมหัศจรรย์ในความหนักเบาขององค์พระต่างกันอย่างชัดเจน คือหนักก็หนักหน่วงจนยกไม่ขึ้น พอเบาก็เบาดังปุยนุ่น ความรู้สึกเช่นนี้ต่างเป็นปัตจัตตังที่รับรู้ด้วยตนเอง การเสี่ยงทายบารมีของพวกเราในครั้งนี้ เกิดขึ้นในอาคารหลังเล็กๆซึ่งเป็นที่เก็บส่วนยอดพระธาตุพนมองค์เก่า โดยมีผม(ดร.นนต์) ท่านแม่ชม ท่านสมบัติ คุณจ็อกกี้ คุณโกศล คุณน้าไก่ ลองอธิษฐานจิตเสี่ยงทายบารมีตามที่พ่อแม่ครูอาจารย์บอก หลังจากรับทราบแล้ว ผมได้อธิษฐานจิตเป็นคนแรก โดยมีพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านยืนดูอยู่ข้างหลัง การอธิษฐานจิตในครั้งนี้ ผมตั้งใจขออธิษฐานจิตเป็นสองขยัก คือขยักแรกขอผลแบบรวมๆ ขยักที่สองขอผลจากขยักแรกไปสู่ความปรารถนาสูงสุด โดยขอสรุปผลเป็นดังนี้

ขยักแรก เมื่อผมกราบพระแล้วได้เอื้อมมือไปจับที่องค์พระ แล้วตั้งจิตอธิษฐานในครั้งแรกว่า...หากสำเร็จ...ขอให้พระมีน้ำหนักเบาจนสามารถยกได้ถึงศรีษะ ปรากฏว่าผมสามารถยกจังหวะเดียวขึ้นไปถึงหน้าผากได้ ครั้งที่สองผมอธิษฐานจิตในข้อเดิมแต่ให้ยกน้ำหนักกลับกันคือ หากสำเร็จขอให้องค์พระมีน้ำหนักมากและสามารถยกได้ไม่เกินหน้าอก ปรากฏว่าผมยกจังหวะเดียวแต่พระมีน้ำหนักมาก จึงสามารถยกขึ้นไปได้แค่ใต้ราวนมเท่านั้น ก็ต้องปล่อยวางท่านลง ... เป็นอันว่าข้อแรกนี้เป็นไปตามความปรารถนา

ขยักที่สอง นี่สำคัญมาก แต่จิตใจของผมยังเป็นปรกติดีอยู่ ไม่ยินดียินร้ายหรือตื่นเต้นในผลที่ผ่านมา ทำจิตให้ใสสะอาด หลับตาเข้าสู่สภาวะความตั้งใจมั่น แล้วอธิษฐานจิตในวาระสำคัญนี้ว่า... หากข้าพระพุทธเจ้าจักสำเร็จ...ได้ ขอให้องค์พระมีน้ำหนักมาก ปรากฏว่า เมื่อผมยกพระขึ้นด้วยจังหวะเดียว พระนั้นกลายเป็นวัตถุที่มีน้ำหนักมากผมจึงสามารถยกสูงได้เพียงเล็กน้อย แต่ผมยังขอลองยกให้สูงขึ้นอีกหน่อยในจังหวะที่สอง เพื่อไม่ให้เกิดอุปาทาน แต่ก็สามารถยกได้สูงไม่เกินราวนมด้วยอาการหนักหน่วง ผมจึงวางลงที่เดิม หลังจากนั้น ผมทำสมาธิตั้งมั่นใหม่เพื่อขออธิษฐานจิตในข้อเดิม โดยขอให้ผลกลับกันคือ หากจักสำเร็จขอให้ข้าพระพุทธเจ้าสามารถยกองค์พระขึ้นเหนือศรีษะได้โดยง่ายดายคล้ายปุยนุ่น ปรากฏว่า ผมสามารถยกจังหวะเดียวเบาหวิวลอยขึ้นเหนือศรีษะจนสุดแขน... ความมหัศจรรย์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาทุกคน... แต่ผมก็มิได้เอ่ยความในใจให้ใครทราบว่าผมอธิษฐานสิ่งใดไว้... เพราะการเสี่ยงทายนั้นจักไม่มีความหมาย หากเรานั่งรอนอนรอหรือมัวแต่เพ้อฝันไปตามคำทำนายนั้นๆ โดยมิได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อสิ่งที่เรามุ่งหมายอยู่... ความปราถนาของผมคงอยู่ในความรับรู้ของพระผู้อยู่สูงแล้ว... แต่ความเป็นจริงแท้แน่นอนนั้น มันเกินวิสสัยของผมครับ

อนึ่ง ผมเฝ้าสังเกตและคอยอนุโมทนาบุญกับจิตอธิษฐานเสี่ยงทายบารมีของแต่ละคน ด้วยหัวจิตหัวใจที่บริสุทธิ์ คอยสาธุในอาการที่ได้พบเห็น ผมเห็นแม่ชมยกพระในครั้งแรกพระนั้นไม่ขยับเขยื้อน แต่พอครั้งที่สองท่านสามารถยกสูงขึ้นจนถึงใบหน้าได้ คนอื่นๆก็เช่นกัน แม้แต่ละคนจะไม่ได้เอ่ยอะไรออกมา แต่สีหน้าแววตาทุกคนต่างเปี่ยมไปด้วยปีติสุข ยิ่งมาได้รับฟังความในใจของท่านแม่ชมและท่านสมบัติในภายหลัง มันช่างตรงกับความรู้สึกที่ผมสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกๆว่า ท่านใดปรารถนาสิ่งใดไว้ ผมเคยอธิษฐานจิตถามในใจตัวเองว่า ท่านใดบำเพ็ญเช่นใด ก็ได้รับคำตอบยืนยันดั่งที่ผมรู้ในใจนั้น ผมขออนุโมทนาในกระแสจิตอันมั่นคงดั่งพระอานนท์เถระเจ้าของท่านแม่ชม ที่ท่านปรารถนาประพฤติปฏิบัติจนกว่าชีวิตจะหาไม่ และจะติดตามพระพุทธองค์พระองค์นั้นจนสิ้นสุดภาระกิจไปพร้อมกับพระพุทธองค์ ผมศรัทธาและขออนุโมทนาในกระแสจิตอันมั่นคงของท่านสมบัติ ในความปรารถนาเป็นพระอัครสาวกเจ้าและจะติดตามพระพุทธองค์พระองค์นั้นดั่งท่านแม่ชมเช่นกัน ความในใจทั้งหลายนี้ได้ถูกถ่ายทอดในราวเกือบตีสองของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ส่วนผมไม่ได้แสดงความในใจใดๆ จึงขอถือโอกาสนี้ แสดงความในใจหรือจิตอธิษฐานได้เพียงบางส่วน แต่หลายๆคนอาจสามารถคาดเดาได้ครับ

ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
10 กุมภาพันธ์ 2555


 


ข้อความเดิมของคุณสมบัติ เพ็งพล จากเว็บพลังจิตองค์พ่อแม่ครูอาจารย์บอกว่า...สถานที่แห่งนี้ก็มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ต่างจากองค์พระธาตุองค์ปัจจุบัน...
ผมจึงขออาราธนาท่านได้โปรดเมตตาขอพระบารมีพระธาตุส่งถึงหลวงพ่อทองคำเชียงแสนน้อย...สาธุภายในพิพิธภัณฑ์ มีพระพุทธรูปอันงดงาม เก่าแก่ มากมายถึงตรงนี้...คุณแม่ชมชี้ให้ผมถ่ายภาพคู่กับพระพุทธรูปและพระอัครสาวกองค์เบื้องซ้าย...
ก็คงมีนัยยะสำคัญบางอย่าง ที่ไม่อาจทราบเองได้ ณ ตอนนี้


และที่สำคัญคือพระพิมพ์สมเด็จกลุ่มนี้...คุ้นๆมะ?

"กะของเก่าของอาตมาหั่นหล่า"
ประโยคนี้ก้องอยู่ในหูผมตลอดเลยเนี่ย หึหึ


หลังจากชื่นชมสมบัติของชาติเพียงพอแล้ว...ก็ได้เวลาฝ่าฝูงชนอันนับไม่ถ้วน เพื่อเข้าไปกราบสักการะพระธาตุองค์จริงครับ...
องค์พ่อแม่ครูอาจารย์บอกผมว่า "ถ้าเราไม่หลบเขา เขาก็ต้องหลบเรา.."


เบื้องหน้าองค์พระธาตุพนม ศูนย์รวมจิตใจคนอิสาน,ภาคอื่นๆและประเทศลาว
องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ได้ปูอาสนะ กราบสักการะองค์พระธาตุ

พวกเรากราบตาม และรอรับทองคำเปลวจากท่าน...ถ่ายภาพคู่กับองค์พระธาตุพนม

ปิดทองคำเปลวที่องค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่ฝูงสาธุชนทั่วฟ้าเมืองไทยและลาว...อ่อมีฝรั่งมาด้วย...

 

1 ความคิดเห็น:

  1. กราบ พระธาตุพนม และพ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช ด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ

    ตอบลบ