ยินดีต้อนรับ


วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

(035) "ดานไห" ที่มาของชื่อ "ภูดานไห""ดานไห" ที่มาของสมมุตินามชื่อ "ภูดานไห"

ดานไห เป็นชื่อเรียกลักษณะของแอ่งคล้ายไหเว้าเป็นหลุมลึกลงไปในพิ้นหิน ซึ่งในบริเวณวัดภูดานไหนี้มีจำนวนมาก ที่มาของชื่อภูดานไหมาจากในช่วงแรกๆที่พ่อแม่ครูอาจารย์ได้เข้ามาบำเพ็ญ ณ ที่แห่งนี้ นับเป็นที่กันดารน้ำมาก ต่อมาท่านนิมิตว่ามีแอ่งเป็นดานไหอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่หนึ่งภายในมีน้ำมาก ท่านจึงให้ญาติโยมช่วยกันขุดเอาดินออก ปรากฏเป็นแอ่งไหขนาดใหญ่พอประมาณ ต่อมามีน้ำซึมออกมาและสามารถเก็บน้ำฝนได้ จึงได้น้ำพอใช้ภายในวัด ท่านจึงเรียกบริเวณเหล่านี้ว่า "ภูดานไห"

ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
7 กุมภาพันธ์ 2555ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น